Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
  uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat
  met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
  een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
  producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
  reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-  en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer
  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
  slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Eigen Wijs

Telefoonnummer:  0412-827700
E-mailadres: webshop@eigenwijs-mode.nl
KvK-nummer: 78753236
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
  op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
  bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
  specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
  tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
  zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op
  de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
  diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  de eventuele kosten van aflevering;
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de
  termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het
  gestand doen van de prijs;
  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
  van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
  berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van
  door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de
  wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand
  komt;
  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
  wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
  raadplegen;
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van
  producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
  en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
  deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
  een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
  alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer
  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet
  aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager,  meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
  tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
  vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur
  is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een
  reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts
  van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien
  werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
  door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
  of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
  en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven
  werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument
  zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk
  bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
  bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de
  terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan
  dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer
  dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f) voor losse kranten en tijdschriften;
  g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
  vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een
  bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
  financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
  feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
  heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie
  aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de
  consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
  verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op
  grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
  bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
  diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
  algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren
  tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
  uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
  te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer
  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
  zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
  te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de
  ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
  tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een
  looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij
  stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden
  verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst
  voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de
  overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan voor bezorging van het goed of
  in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen
  14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene
  voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen.
  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht
  doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
  bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
  14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
  klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
  antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager.